Forskarrapporter Arctic Ocean 2018

Väderobservationer hjälper oss förstå det arktiska klimatet

För att få mer kunskap om klimatet i Arktis måste vi förstå de processer som formar vädret. Det finns få observationer av atmosfären över Arktiska oceanen, därav projektet ACAS.

Mot ny förståelse av is i arktiska moln

Vädret i Arktis är svårt att förutse. Genom att ta reda på mer om de ovanliga partiklar, atmospheric ice-nucleating particles (INP), som gör att is bildas i molndroppar vill forskarna skapa bättre modeller för att förutsäga väder och klimat.

Arktiska bubblor viktiga för oss alla

Bubblor från havet i Arktis kanske kan vara väldigt viktiga för det globala klimatet. Helen Czerski och Matthew Salter berättar om fyra veckor av bubbelmätningar på ett isflak för att se om detta möjliggjort aerosolers färd från havet till luften.

Vad består arktiska moln och aerosoler av?

Nära Nordpolen studerade forskare molnens innersta kärna, vilka partiklar molndroppar kondenserar kring. Moln spelar en stor roll i det arktiska klimatsystemet och är en av de stora osäkerhetsfaktorerna för framtida prognoser.

Kan marina mikroorganismer i molnen bromsa smältningen av isen i Arktis?

Varje år kommer alarmerande nyheter om att istäcket i Arktiska oceanen försvinner. Betyder mer öppet vatten mer moln och en bromsad smältning av Arktis is? För att göra prognoser för framtidens klimat måste vi veta mer om molnen.

Vad styr de arktiska molnens egenskaper?

Moln är den viktigaste faktorn för att styra mängden energi som når jordytan som solljus och avges som strålningsvärme. För att bättre förstå de processer som styr arktiska moln undersöktes moln och meteorologiska förhållanden.

Hur påverkas mikroorganismer i havsisen av havsförsurning?

Havsisen är en viktig livsmiljö för mikroorganismer, främst mikroskopiska alger och bakterier, som utgör basen i den arktiska näringskedjan och producerar föreningar och partiklar som kan påverka molnbildningen.

Hur autonoma system och robotteknik hjälper oss att förstå klimatet

Autonoma drivande observatorier utrustade med en bred uppsättning av sensorer har nu kapacitet att samla in data på havsbassängnivå och under hela vintern. Detta ökar vår förståelse av klimatförändringar.

Jakten på arktisk biofilm - att förstå havsytans mikrolager i en öppen råk

Syftet med det här projektet var att undersöka de kemiska, fysiska och biologiska egenskaperna hos havsytans mikrolager i en öppen råk i Högarktis. Havsytan utgör gränsskiktet där allt utbyte mellan atmosfär och hav sker.

Att identifiera molnkärnor vid Nordpolen

Aerosolpartiklar är nödvändiga för att arktiska moln ska bildas, men var kommer de ifrån och vad består de av?

Publiceringsdatum: 25 Sep 2018