Antarktis är ett skyddat område

Antarktis är ett skyddat naturområde och den enda demilitariserade kontinenten i världen. Militära styrkor och installationer är förbjudna och hela Antarktis är tillägnat fredliga och vetenskapliga ändamål.

Antarktisfördraget, som trädde i kraft 1961, är en internationell överenskommelse som styr hur Antarktis ska förvaltas. Idag har ett femtiotal länder undertecknat fördraget. Sverige har varit medlem i fördraget sedan 1984. För att ytterligare skydda den unika miljön och det tillhörande ekosystemet, kompletterades Antarktisfördraget 1991 med Miljöskyddsprotokollet. Genom lagen (2006:924) om Antarktis är reglerna i Miljöskyddsprotokollet införlivade i svensk lagstiftning.

Tre typer av utökat skydd

Vissa områden i Antarktis har en flora, fauna, geologi eller kulturhistoria som är så intressant och betydelsefull att området behöver utökat skydd. I Antarktis finns tre kategorier av områden med utökat skydd:

  • Särskilt skyddade områden (Antarctic Specially Protected Areas, ASPA). Ett område som är särskilt viktigt att bevara. För att besöka dessa områden krävs ett kompletterande tillstånd från Polarforskningssekretariatet.
  • Särskilt reglerade områden (Antarctic Specially Managed Area, ASMA). Ett område där verksamhet bedrivs, till exempel forskningsaktivitet som inte får störas, eller där verksamhet kan komma att bedrivas i framtiden. Tillstånd krävs inte för att komma in ett särskilt reglerat område men ett särskilt reglerat område kan omfatta ett eller flera särskilt skyddade områden där tillträde är förbjudet utan tillstånd.
  • Historiska platser och minnesmärken (Historic Sites and Monuments, HSM) av erkänt historiskt värde kan vara antingen särskilt skyddade (ASPA) eller särskilt reglerade (ASMA), eller belägna inom sådana områden. Historiska platser och minnesmärken som är upptagna på listan får inte skadas, flyttas eller förstöras.