Om sekretariatet

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning. Myndighetens huvudsakliga uppgift är att organisera och stödja forskningsexpeditioner till polar­områdena och ansvara för forskningsinfrastruktur. Sekretariatet medverkar också till att skapa förutsättningar för polarforskning som utförs utan fältarbete.

Övergripande mål

Polarforskningssekretariatets övergripande mål är att verka för ökat internationellt genomslag av svensk polarforskning.

Myndighetens verksamhet

Sekretariatet är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att myndighetschefen är ansvarig för verksamheten. Regeringen har utsett ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Chef för myndigheten är Katarina Gårdfeldt.

Polarforskningssekretariatet har cirka 30 anställda som arbetar med forskningsplanering, forskningsinfrastruktur, kommunikation och verksamhetsstöd. Genom att tillhandahålla expertis och öka medvetenheten om polarområdena och polarforskning bidrar sekretariatet till att polarforskning av hög kvalitet genomförs, sprids och används i samhället. Sekretariatet medverkar även vid internationella förhandlingar och samarbeten som bland annat leds från Utrikesdepartementet.

Miljöskydd och tillstånd

Sekretariatet har också som uppgift att aktivt arbeta för förbättrat miljöskydd i polarområdena och att utfärda tillstånd enligt lagen om Antarktis.

Polarforskning

Polarforskning spelar en viktig roll för kunskap kring bland annat klimatutveckling och miljöfrågor. Forskningen utförs i och handlar främst om polar­områdena Arktis och Antarktis, men även de subpolara områdena och svenska fjällvärlden är av stort intresse för forskarna.

Polarforskningssekretariatet följer och stöder forskare från idé till publikation, via forsknings­expeditioner och annan datainsamling, vidare till arbetet med att göra data tillgängliga och kommunicera forskningsresultat.

I forskningsplaneringen samarbetar sekretariatet med Vetenskapsrådet.