Fartyg i Antarktis

Lagen (2006:924) om Antarktis omfattar även särskilda bestäm­melser för hur fartyg får vistas och arbeta i Antarktis. Större fartyg måste ha ett slutet avlopp, förvara oljerester, kemiska blandningar och allt avfall ombord för att inte förorena den marina miljön. Fartyg som befinner sig söder om 60°S får inte tömma förorenad barlast eller tankspolvatten i havet.

För mindre fartyg, med max tio passagerare, gäller något annorlunda bestämmelser. Om fartyget befinner sig minst 12 nautiska mil från land eller shelfisen, och om avfallet är finfördelat enligt gällande bestämmelser, får obehandlat toalettavfall och mat­rester släppas ut i havet. I övrigt gäller samma bestämmelser som för större fartyg.

Den som anordnar en resa till Antarktis ska vara väl förberedd med förebyggande skyddsåtgärder, så att miljöfarliga olyckor undviks. Det är organisationen som genomför verksamheten som är skyldig att stå för kostnaderna om en miljöfarlig olycka ändå inträffar. Enligt lagen om Antarktis ska arrangören även ha en beredskapsplan. Dessa bestämmelser gäller både vid besök på land och till havs.