Tillstånd för att besöka Antarktis

I Sverige finns en lag (2006:924) om Antarktis, som skyddar och bevarar den unika miljön. Lagen säkerställer att internationella överenskommelser följs och är baserad på bilagorna till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget.

Enligt lagen måste alla svenskar som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis ha ett giltigt tillstånd. Tillståndsprocessen är till för att säkerställa att en förprövning av all planerad verksamhet och aktivitet sker och att nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda miljön. Innan tillstånd utfärdas görs därför en miljöbedömning där miljöpåverkan som mest får vara liten eller övergående.

Giltigt tillstånd är obligatoriskt för alla som besöker Antarktis.

Polarforskningssekretariatet är den myndighet som utfärdar tillstånd för svenska medborgare enligt förordning (2006:1111) om Antarktis. Med svenska medborgare menas:

  • Svenska medborgare.
  • Svenska juridiska personer.
  • Utländska medborgare med hemvist i Sverige.
  • Utländska medborgare som deltar i en verksamhet eller aktivitet med tillstånd enligt lagen om Antarktis.

Ett svenskt tillstånd behövs inte om något av följande uppfylls:

  • Du har ett giltigt tillstånd utfärdat från ett annat land som är part i Antarktisföredraget.
  • Du deltar i en organiserad kryssning eller en annan aktivitet där reseoperatören anmäler aktiviteten på deltagarens vägnar och är huvudman.

Du ansvarar för att undersöka att nödvändigt tillstånd för aktiviteten finns och att du täcks in av detta tillstånd.

Kontakt

För mer information om hur tillståndsansökan går till, kontakta Polarforskningssekretariatet på office@polar.se.

Så här söker du tillstånd om du ska resa till Antarktis

  • Kontakta Polarforskningssekretariatet i god tid, allra senast sex månader innan avresan till Antarktis. För arrangörer som planerar större resor till Antarktis, exempelvis turistkryssningar, kan tillståndsprocessen ta ännu längre tid. Ju större arrangemang, desto tidigare bör kontakt tas eftersom förberedelserna för arrangören kan vara omfattande och tidskrävande.
  • Varje tillståndsansökan ska innehålla en beskrivning av miljökonsekvenserna av vistelsen. Reser du med en svensk turistresa eller deltar i ett svenskt forskningsprojekt är det den ansvariga för resan eller projektet som ska sammanställa en miljökonsekvensbeskrivning. Reser du enskilt, med en utländsk researrangör eller deltar i ett utländskt forskningsprojekt gäller särskilda regler.
  • Den som söker tillstånd måste även teckna försäkring som täcker eventuella miljöfarliga olyckor som inträffar söder om 60:e breddgraden, dvs. i Antarktis.