Förordning (2006:1111) om Antarktis

SFS nr: 2006:1111
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2006-09-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:635
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet/Lagrummet.se


Definitioner
1 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2006:924) om Antarktis.

Tillstånd

2 § Polarforskningssekretariatet prövar frågor om tillstånd för vistelse eller verksamhet i Antarktis enligt lagen (2006:924) om Antarktis och frågor om dispens från tillståndskravet.

3 § Innan Polarforskningssekretariatet beslutar om tillstånd eller dispens ska sekretariatet ge Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig. Förordning (2011:635).

4 § I de fall Polarforskningssekretariatet är huvudman för en vistelse eller verksamhet får ett tillstånd eller en dispens ges endast om Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tillstyrkt det. Förordning (2011:635).

Ersättning enligt 20 § lagen (2006:924) om Antarktis

5 §/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ Ersättning enligt 20 § lagen (2006:924) om Antarktis skall betalas till Polarforskningssekretariatet, som vidarebefordrar ersättningen till den fond som administreras av Antarktisfördragets sekretariat.

Ersättningen skall beräknas med uppskattning av kostnaderna för de rimliga åtgärder som hade behövts för att, efter vad som var möjligt i det enskilda fallet, snabbt och effektivt undvika, minimera eller begränsa effekterna av den miljöfarliga olyckan. I uppskattningen skall alltid ingå vad det skulle ha kostat att avgöra omfattningen av den miljöfarliga olyckan.

Beredskapsplaner

6 § I en beredskapsplan enligt 7 § andra stycket lagen (2006:924) om Antarktis skall, när det är relevant med hänsyn till miljöfarliga olyckor som kan inträffa som en följd av verksamheten, anges

  1. rutiner för att underrätta om olyckor,
  2. tillgängliga resurser och hur dessa kan mobiliseras,
  3. rutiner för att avgöra olyckors omfattning och andra rimliga åtgärder som kan vidtas för att snabbt och effektivt undvika, minimera eller begränsa effekterna av olyckor,
  4. rutiner för dokumentation, och
  5. de utbildningsåtgärder som aktualiseras av beredskapsplanen.

Tillsyn m.m.

7 § Polarforskningssekretariatet utövar tillsyn över att lagen (2006:924) om Antarktis, denna förordning samt villkor som har meddelats med stöd av lagen följs.

Om sekretariatet får kännedom om att någon har brutit mot sådana bestämmelser eller villkor, skall sekretariatet vidta åtgärder för att vinna rätttelse och, om det behövs, göra anmälan till åtal.

8 § Polarforskningssekretariatet skall ta emot information om miljöfarliga olyckor som har inträffat i Antarktis och skall vid behov vidarebefordra sådan information till berörda parter och till andra berörda.

9 § Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska bevaka att beslut om tillstånd enligt lagen (2006:924) om Antarktis överensstämmer med lagens syften. Förordning (2011:635).

Övergångsbestämmelser

2006:1111
Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om 5 § och i övrigt den 1 oktober 2006 då förordningen (1994:95) om svensk verksamhet i Antarktis skall upphöra att gälla.