Nätverk och samarbeten

Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet

CIRC har en fast forskargrupp vid Abisko naturvetenskapliga station och har en nyckelroll i Umeå universitets aktiviteter i Arktis. Deras fokus ligger på effekterna av klimat- och miljöförändringar på arktiska och alpina ekosystem. Abisko naturvetenskapliga station samarbetar nära CIRC och Polarforskningssekretariatet har en överenskommelse med Umeå universitet om utökad samverkan.

Läs mer på CIRC:s webbplats

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning som ska bidra till att stärka svensk forskning baserad på mätningar och experiment utförda i fält. Abisko naturvetenskapliga station har varit med sedan SITES startade 2013. Inom SITES finns två särskilda satsningar som forskningsstationen deltar i: SITES Water och SITES Spectral.

Läs mer på SITES webbplats

SITES stationssida för Abisko

SITES Water

SITES Water omfattar ett långsiktigt och välkoordinerat övervakningsprogram för hydrologiska, fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar inom sjöar och vattendrag.

SITES Spectral

SITES Spectral samlar in spektraldata för övervakning av ekosystem. Dessa data har viktig anknytning till exempelvis klimatförändringar, kol- och växthusgasbalanser, fenologi, allmän ekologi och biologisk mångfald och växtvetenskap.

Integrated Carbon Observation System (ICOS)

ICOS är en europeisk infrastruktur för mätning av och ökad förståelse kring växthusgasbalansen i Europa. Den består av ett samarbete mellan nationella infrastrukturer i sjutton länder. Sedan ICOS Sweden startade har Abisko naturvetenskapliga station haft en mätstation i Stordalen.

Läs mer på ICOS Swedens webbplats

International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic (INTERACT)

INTERACT är ett panarktiskt nätverk med idag 82 terrestra fältstationer i norra Europa, Ryssland, USA, Kanada, Grönland, Island, Färöarna och Skottland, liksom i nordligt alpina områden. INTERACT fokuserar på att bygga kapacitet för forskning och miljöövervakning i och bortom det europeiska Arktis. INTERACT erbjuder tillgång till ett stort antal forskningsstationer genom sitt Transnational Access-program. Abisko naturvetenskapliga station har varit medlem i INTERACT sedan starten och ingår i Transnational Access-programmet.

Läs mer på INTERACT:s webbplats

Long-Term Ecological Research (LTER)

LTER Sweden är ett nätverk för svenska forskningsstationer och områden som ägnar sig åt långsiktig miljöövervakning och ekologisk forskning. Abisko naturvetenskapliga station har varit medlem i LTER Sweden sedan starten.

Läs mer på LTER Swedens webbplats

SMHI

SMHI är en statlig myndighet med uppdraget att vara ett expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att förvalta och utveckla information om väder, vatten och klimat som ger samhällets funktioner, näringsliv och allmänhet kunskap och kvalificerat beslutsunderlag. Abisko naturvetenskapliga station har utfört mätningar åt SMHI sedan stationen grundades.

Läs mer på SMHI:s webbplats

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

SGU är en statlig myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. De har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Abisko naturvetenskapliga utför mätningar åt SGU.

Läs mer på SGU:s webbplats

Svenska fenologinätverket/Naturens kalender

Svenska fenologinätverket är ett nationellt samarbete mellan universitet, myndigheter och frivilliga. Målet är att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om naturens kalender. Professionella och frivilliga observatörer rapporterar via webbplatsen Naturens kalender. Rapportering till Naturens kalender ingår som en del av övervakningsprogrammet vid Abisko naturvetenskapliga station.

Läs mer på Svenska fenologinätverkets webbplats