Internationella nätverk

Forskning i polarområden är i högsta grad internationell och de ofta omfattande och kostsamma forskningsprojekten kräver väl fungerande samarbeten om vetenskapliga, logistiska och andra forskningsstödjande frågor.

Här presenteras de för svensk polarforskning viktigaste internationella organisationerna för forskning och stöd till forskning i polarområdena, samt deras svenska representanter.

International Arctic Science Committee, IASC

IASC är en icke-statlig organisation som ska främja och underlätta samarbete inom alla fält av arktisk forskning och är öppen för alla länder med intresse för forskning i Arktis. IASC har idag 21 medlemsländer.

Arbetet i IASC styrs av ett råd, IASC council, och organisationen har ämnesuppdelade arbetsgrupper med uppdrag att identifiera och formulera vetenskapliga planer och prioriteringar.

Vetenskapsrådet är svensk medlem i IASC. Vetenskapsrådet utser och finansierar svenska forskare att representera det svenska forskarsamhället i de olika arbetsgrupperna. Interaktion och diskussion med det svenska forskarsamhället i frågor som är aktuella för IASC sker genom Polarforum.

Svenska representanter

IASC Council

Delegater från Vetenskapsrådet: Ulf Jonsell, Magnus Friberg, Sara Moa.

Arbetsgrupper

  • Atmosphere: Thomas Kuhn, Luleå tekniska universitet
  • Cryosphere: Margareta Johansson, Lunds universitet
  • Marine: Adam Ulfsbo, Göteborgs universitet
  • Social and Human: Ragnhild Nilsson, Stockholms universitet
  • Terrestrial: Hans Linderholm, Göteborgs universitet

Scientific Committee on Antarctic Research, SCAR

SCAR är en organisation under International Council for Science (ICSU) som syftar till att initiera, främja och samordna forskning i Antarktis. SCAR ger också oberoende vetenskapliga råd till Antarktisfördragets system och andra organ.

SCAR har medlemmar från 37 nationer och nio internationella vetenskapliga organisationer. Vetenskapsrådet är svensk medlem i SCAR. Vetenskapsrådet utser och finansierar svenska forskare att representera svensk forskning i SCAR:s olika arbetsgrupper. Interaktion och diskussion med det svenska forskarsamhället om frågor aktuella för SCAR sker genom Polarforum.

SCAR:s webbplats

Svenska representanter

Delegater

Delegater från Vetenskapsrådet: Ulf Jonsell, Magnus Friberg, Sara Moa.

Science groups

  • GeoSciences: Thomas Mörs, Naturhistoriska riksmuseet
  • Life sciences: Vakant
  • Physical sciences: Margareta Hansson, Stockholms universitet

Forum for Arctic Research Operators, FARO

FARO är en relativt informell sammanslutning av 18 länders organisationer med operativa resurser och forskningsinfrastruktur i Arktis, främst fartyg och stationer.

FARO syftar till kunskapsutbyte och att samordna logistik och operativt stöd åt vetenskaplig forskning i Arktis. Forumet uppmuntrar internationellt samarbete för alla som är involverade i Arktisforskning.

Polarforskningssekretariatet är svensk medlem i FARO.

FARO:s webbplats

Dronning Maud Land Air Network, DROMLAN

DROMLAN är ett ideellt, internationellt samarbetsorgan mellan elva nationer med forskningsaktiviteter i Dronning Maud Land, Antarktis, där Sverige har två forskningsstationer. Syftet är att ge de deltagande nationernas forskningsprogram så ekonomiska, flexibla och tidseffektiva flygtransporter till och inom Dronning Maud Land som möjligt.

Polarforskningssekretariatet är svensk medlem i DROMLAN.

Council of Managers of National Antarctic Programs, COMNAP

COMNAP är en sammanslutning av huvudmännen för 28 nationella Antarktisprogram, som arbetar för att utveckla och främja samarbete och erfarenhetsutbyte för operationellt stöd till vetenskaplig forskning i Antarktis.

Polarforskningssekretariatet är svensk medlem i COMNAP.

COMNAP:s webbplats