Vårt miljöarbete

Polarforskningssekretariatet arbetar kontinuerligt för att förbättra arbetssätt i syfte att minska miljöpåverkan. Vi har i uppdrag att främja ökad förståelse och förbättrat skydd för miljön när det gäller polarområdena. Myndigheten fullgör också uppgifter enligt lagen (2006:924) om Antarktis och förordningen (2006:1111) om Antarktis och verkar därmed som tillståndsgivande myndighet för svenska medborgares vistelse i Antarktis.

Miljöledningssystem

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som omfattas av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Myndighetens miljöledningssystem tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Påverkan på miljö

Genom våra expeditioner, forskningsstationer, tjänsteresor och kontorsverksamhet påverkar vi miljön direkt.

Indirekt påverkan sker genom:

  • forskare ges möjlighet att göra fältarbete i polarområdena
  • myndighetens och forskarnas datainsamling
  • resultatet av den kunskap som genereras.

I vår verksamhet arbetar vi aktivt med förebyggande miljöarbete och skyddar miljön genom att minska miljöpåverkan från bränsleanvändning vid expeditioner, tjänsteresor, inköp och upphandling, avfallshantering samt energiförbrukning i lokaler.

Vi arbetar för att öka den positiva miljöpåverkan av vår verksamhet genom att:

  • Verka för datainsamling och spridning av data från polarområdena
  • Effektivt använda våra forskningsplattformar och vår logistiska kompetens för att möjliggöra för fältarbete som kan generera excellent forskning
  • Sprida den kunskap som genereras från forskningen.

Polarområdena

Polarforskningssekretariatet verkar i den svenska subarktiska fjällmiljön och i båda polarområdena Arktis och Antarktis. Dessa är unika miljöer, starkt påverkade av den pågående klimatförändringen med känsliga ekosystem.

Expeditionsverksamheten i Antarktis regleras ur miljösynpunkt genom den internationella överenskommelsen Antarktisfördraget med dess bilagor och konventioner samt av den svenska lagen om Antarktis. Det är viktigt att den särpräglade och känsliga miljön skyddas. Arktis omfattas inte av lika rigorösa internationella överenskommelser som Antarktis.