Vårt miljöarbete

Polarforskningssekretariatet har som statlig myndighet infört ett miljöledningssystem enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Systemet är ett verktyg för att systematisera och organisera miljöarbetet i myndigheten och därmed bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Polarforskningssekretariatets miljöledningssystem följer i stort ISO 14001, som är en internationellt etablerad standard för hur miljöarbete ska organiseras på ett systematiskt och effektivt sätt.

Grundläggande för Polarforskningssekretariatets miljöarbete är att integrera miljöhänsyn i den dagliga verksamheten och på så sätt minimera verksamhetens miljöpåverkan.

Som ett led i miljöarbetet har Polarforskningssekretariatet upprättat en miljöpolicy. Miljöpolicyn som antogs 2010, är ett centralt dokument som utgör grunden för sekretariatets miljöåtaganden.

Expeditionsverksamhet

Svensk polarforskning har sin grund i forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Expeditionsverksamheten i Antarktis regleras ur miljösynpunkt genom den internationella överenskommelsen Antarktisfördraget med dess bilagor och konventioner samt av den svenska lagen om Antarktis.

Enligt Antarktisfördraget ska Antarktis i mänsklighetens intresse och gällande för all framtid endast användas i fredligt syfte och för forskning. Det är viktigt att den särpräglade och känsliga miljön skyddas. Arktis omfattas inte av lika rigorösa internationella överenskommelser som Antarktis.

Polarforskningssekretariatet tillämpar samma miljöarbete, som bland annat innefattar miljökonsekvensbeskrivningar, oavsett i vilket polarområde expeditionen äger rum. I det praktiska miljöarbetet läggs stor vikt vid utveckling och användning av miljöanpassad teknik.

De svenska stationerna i Antarktis omfattas av ett miljöövervakningsprogram som genomförs kontinuerligt för att kontrollera verksamhetens påverkan på miljön. Miljöarbetet i Antarktis genomförs i nära samarbete med Finland och Norge, vilket bland annat har resulterat i miljöhandboken Nordic Environmental Handbook.