Utlysning av operativt stöd på projektnivå

Forskare korsar Murraybreen under expeditionen NOA-Svalbard 2012. Foto: Henning Lorenz

Polarforskningssekretariatets operativa stöd på projektnivå ges för att underlätta fältarbete i Arktis och på Antarktis för forskare verksamma i Sverige.

Med projektnivå avses behovet för en enskild forskare eller forskargrupps projekt. Expeditioner i fält planeras och genomförs av Polarforskningssekretariatet där fältinsatser genomförs under en eller ett fåtal säsonger. Resurserna prioriteras till insatser som enskilda forskargrupper svårligen kan genomföra på egen hand. Stöd på projektnivå ges genom tillgång till sekretariatets logistiska kompetens, forskningsinfrastruktur och annan operativ kapacitet samt via samverkan med andra länders nationella polarprogram.

Stödet innebär inte direkta ekonomiska bidrag till forskargruppen att förvalta. Stöd ges därmed inte för forskningskostnader till exempel löner, forskningsinstrument, analyskostnader, resekostnader etc. Denna typ av stöd måste sökas från forskningsfinansiärer. Ett krav för att få stöd av sekretariatet är att finansiering för denna typ av kostnader finns under projekttiden inklusive tiden i fält.

Vem kan söka?

Operativt stöd till polarforskning kan sökas av forskare verksamma vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution och som är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Forskaren ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd och godkänd senast den sista ansökningsdagen.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Projektledaren ska vara anställd av värdinstitutionen för det forskningsprojekt för vilket operativt stöd söks, om inte annat överenskommits. Personen behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället.

Ansökningsprocess

1. Dialog

Vi ser gärna att du kontaktar oss för en dialog om projektets förutsättningar innan du skickar in ansökan.

För landbaserade forskningsprojekt, kontakta:

Magnus Augner
Enhetschef, landbaserat forskningsstöd
Mobil: 070-639 80 04
E-post: magnus.augner@polar.se

För fartygsbaserade forskningsprojekt, kontakta:

Åsa Lindgren
Enhetschef, fartygsbaserat forskningsstöd
Mobil: 070-785 56 01
E-post: asa.lindgren@polar.se

2. Ansökan

Ansökningar tas emot löpande under året, sista ansökningsdag är 3 december 2021.

Ansökan skickas till office@polar.se. Ange ”Operativt stöd på projektnivå dnr 2021-147” i ämnesraden.

Ansökan ska bestå av:

  • Ansökningsformulär
  • Sökandes CV
  • Utlåtande från finansiär gällande beviljat projekt (ifall detta saknas vid ansökningstillfället går det att komplettera senare, dock senast vid sista ansökningsdag). Om finansiering från forskningsfinansiär inte behövs för projektets genomförande kan annat underlag bifogas för vetenskaplig bedömning.

3. Forskningsfinansiering

Projekt som beviljats forskningsmedel ska senast 3 december 2021 skicka in finansiärernas utlåtande. Projekten kommer att prioriteras efter den vetenskapliga bedömningen.

Om finansiering från forskningsfinansiär inte behövs för projektets genomförande kan annat underlag bifogas för vetenskaplig bedömning, t.ex. ett antal väl valda egna publiceringar kopplade till liknande forskning. Vid behov kommer sekretariatet att använda sig av extern vägledning för slutgiltig inbördes ranking.

Projekt som erhållit forskningsfinansiering är inte med automatik antaget för operativt stöd. Utifrån resurser kommer sekretariatet att anta projekt för fortsatt planering för utförande inom tidsperioden 2022–2024.

4. Bedömning av ansökningar

Forskningsprojektets kvalitet säkras genom att forskningsfinansiering måste erhållas hos en forskningsfinansiär med kollegial bedömning (peer review).

Forskningsprojektets operativa möjligheter samt behov av stöd bedöms utifrån Polarforskningssekretariatets erfarenheter av operativt arbete i polarområden.

5. Besked om antagande

Polarforskningssekretariatet kommer att lämna besked om antagande för fortsatt planering i början av 2022.

Från den årliga utlysningen på projektnivå 2021 antas projekt i ett första steg till planering för tidsperiod 2022–2024. I konkurrens med projekt inkomna under hela planeringsperioden antas sedan prioriterade projekt för genomförande. Urvalet görs baserat på sekretariatets tilldelade resurser, uppskattade kostnader för inkomna projekt, genomförbarhet och behov av sekretariatets stöd.

Om sekretariatets resurser inte medger finansiering av alla projekt antagna för planering inom den givna tidsperioden kommer projektet avslås när tidsperioden är slut. Innan projekt antas till planering görs dock en bedömning om de ryms inom budget. Projekt som inte beviljats finansiering kan återkomma i nästa utlysning av operativt stöd på projektnivå. Under förutsättning att resurser finns kommer utlysningen att vara årlig.

6. Tentativt besked till forskningsfinansiär

I ansökningsformuläret anges från vilka finansiärer som forskningsmedel kommer att sökas eller redan har erhållits. Om sökande behöver ett tentativt utlåtande från Polarforskningssekretariatet att bifoga ansökan om finansiering kan ett sådant ges innan beslut är fattat om att anta eller avslå projektet.

Utlåtandet grundar sig på nödvändigheten av operativt stöd från sekretariatet för genomförandet, den operativa genomförbarheten och på sekretariatets tillgängliga resurser inom den tänkta genomförandeperioden.

Avsikten med utlåtandet är att vägleda sökanden om förutsättningarna att få stöd från sekretariatet och i tillämpliga fall direkt avslå ansökan, oavsett sökandes förmåga att få finansiering från en forskningsfinansiär.

Ett mer detaljerat underlag för de operativa aspekterna som bedöms finns här:

Underlag för återkoppling från Polarforskningssekretariatet (pdf 60 kB, öppnas i nytt fönster)

Om sökande så efterfrågar skickas utlåtande inom en månad från det att ansökan har mottagits med undantag för ansökningar som inkommer under juni, juli och augusti, där svar lämnas under september.

Publiceringsdatum: 18 Feb 2021