Polarforskning ett prioriterat område i regeringens Arktisstrategi

Ida Kinner

Regeringen publicerade nyligen Sveriges strategi för den arktiska regionen. Som en av de åtta arktiska staterna vill regeringen stärka Sveriges engagemang i Arktis och bidra till att utvecklingen sker på ett fredligt och hållbart sätt. En av prioriteringarna i den arktiska strategin handlar om att Sverige ska ha en ledande position inom polarforskning.

– Forskning i Arktis blir allt viktigare för att bland annat förstå klimatförändringarna och dess konsekvenser. Det är glädjande att regeringen identifierat polarforskning som kritisk för Sveriges position som en ledande forskningsnation, något som möjliggjorts inte minst tack vare isbrytaren Oden, en av världens ledande infrastrukturer inom fartygsbaserad polarforskning, säger Katarina Gårdfeldt, direktör för Polarforskningssekretariatet.

I regeringens strategi för den arktiska regionen nämns det att Polarforskningssekretariatet ska undersöka möjligheterna för tillgång till ett tungt, polarklassat klimatneutralt forskningsfartyg som kan användas året runt, något som uppskattas av Katarina Gårdfeldt.

– Om ett antal år kommer Oden att behöva ersättas och det är därför mycket positivt att frågan om ett nytt fartyg lyfts fram i strategin. Det är en prioriterad fråga för oss på sekretariatet och också en förutsättning för att Sverige ska behålla sin ledande position inom polarforskning.

Forskningsstation med lång historia

Arktisstrategin framhåller Abisko naturvetenskapliga station som en viktig logistikplattform när det gäller miljöforskning i Arktis. Stationen ingår i den forskningsinfrastruktur som Polarforskningssekretariatet ansvarar för och vid stationen finns ett omfattande miljöövervakningsprogram som pågått i mer än 100 år. Varje år tar Abisko naturvetenskapliga station emot omkring 400 forskare, både svenska och utländska.

 

Polarforskning och miljöövervakning (ett av sex prioriterade områden i den arktiska strategin)

Sveriges vill vara en världsledande polarforskningsnation med kapacitet för expeditioner på åretruntbasis och få ett ökat internationellt genomslag för svensk polarforskning.

  • Regeringen kommer fortsatt att stärka forskning, miljöövervakning och observationssystem i och om Arktis.
  • Sverige kommer att stödja och vidareutveckla det internationella samarbetet om polarforskning inklusive klimatforskning.
  • Polarforskningssekretariatet behöver fortsätta överväga möjliga alternativ för tillgång till ett tungt polarklassat, klimatneutralt forskningsfartyg för åretruntverksamhet även när den svenska isbrytaren Oden inte längre bedöms kunna användas för forskningsuppdrag.
  • Sverige avser att uppmuntra kunskapsutbyte mellan forskare och urfolk i Arktis och verka för att traditionell kunskap och vetenskaplig forskning blir ömsesidigt tillgänglig.

Källa: Regeringens skrivelse 2020/21:7 – Strategi för den arktiska regionen, s. 21

Definition av Arktis

Arktis omfattar områdena norr om polcirkeln och de tillhörande åtta arktiska staterna, det vill säga Danmark inklusive Grönland och Färöarna, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA. När internationella organ hänvisar till ”Arktis” och ”de arktiska staterna” avses just området norr om polcirkeln och de åtta arktiska staterna. Inom Barentsrådets verksamhet ingår två svenska län i det interregionala samarbetet, Norrbotten och Västerbotten. Dessa brukar således räknas till Sveriges arktiska region.

Källa: Regeringens skrivelse 2020/21:7 – Strategi för den arktiska regionen, s. 5

Arktiska rådet

Arktiska rådet är navet för internationellt samarbete i Arktis, mellan de åtta arktiska staterna och med icke-arktiska stater och organisationer. Verksamheten fokuserar framför allt på miljöfrågor och hållbar utveckling. Rådets mandat omfattar inte säkerhetspolitiska och militära frågor eller fiskeriförvaltning. Samtliga åtta arktiska stater är medlemmar i rådet. Sverige vill se ett stärkt och effektivt Arktiskt råd. Arktiska rådets 25-årsjubileum som äger rum 2021 blir ett viktigt tillfälle att uppmärksamma vad Arktiska rådet har åstadkommit och uppnått.

Källa: Regeringens skrivelse 2020/21:7 – Strategi för den arktiska regionen, s. 8-9