Temautlysning 2023 med inriktning Antarktis

Denna utlysning är stängd.

Expeditionen DML 21-22
Forskare på väg ut i fält med skotrar och arkar under expeditionen DML 2021-22. Foto: Ola Eriksson.

Denna teamutlysning är den andra i ordningen inom Polarforskningsprocessen och fokuserar på multi- och transdisciplinär forskning med inriktning Antarktis.

Bakgrund

Sverige är sedan 1984 medlem i Antarktisfördraget (AT) och tar ett aktivt ansvar i de åtagande Sverige har i organisationer och fördrag (CCMLR, SCAR, ATCM) vilka kopplar till Sveriges engagemanget för havs- och klimatarbete.

Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Sedan stationen Svea byggdes 1987/88 och stationen Wasa året därpå har sekretariatet stöttat svensk forskning i Antarktis. Svenska forskare erbjuds årligen möjlighet att besöka Dronning Maud Land (DML) där de svenska stationerna är placerade. Genom polarforskningsprocessen (PFP), vilket är ett regelbundet återkommande stöd på programnivå, kan sekretariatet planera och erbjuda deltagande i större och mer komplexa fältoperationer i polarområdena där storskaliga teman har arbetats fram av flera forskare tillsammans.

Polarforskningssekretariatet ser nu möjligheten att kunna öka omfattning och intresse för svensk polarforskning som utförs i Antarktis. En extra satsning som en temautlysning med inriktning Antarktis ligger i linje med samhällets behov om ökad kunskap om och förståelse för de pågående klimatförändringar och dess konsekvenser. Detta forskningsstöd ska locka till samarbete över disciplingränser, samt bibehålla det långsiktiga engagemanget inom pågående miljö- och klimatarbete i Antarktis som Sverige antagit. 

Dronning Maud Land är en geografiskt stor del av Antarktis (2 800 000 km2). Målsättningen med denna satsning är att forskningsresultaten skall kunna bidra med kritisk kunskap och data från flera forskningsdiscipliner för att ge underlag till framtida kunskapsbaserade åtgärder. Det avslutande steget inom polarforskningsprocessen är ett syntesarbete med målet att öka spridningen av kunskap om och från polarområdena till samhället för att öka medvetenheten om dessa områden hos allmänheten samt att ge kunskapsstöd till beslutsfattare.

Geografiskt område

Polarforskningssekretariatet förvaltar forskningsinfrastruktur som finns inom Dronning Maud Land (DML) i Antarktis och har sedan många år tillbaka etablerade forsknings- och logistiska nätverk i området/regionen. Föreslaget forskningstema ska beröra DML, men måste inte utföras enbart där – samarbeten med andra länders forskare och polarorganisationer uppmuntras.

Tidsperiod

Temautlysningen 2023 avser att starta med möjligt fältarbete från och med den antarktiska sommarsäsongen 2025/2026 och vara pågående till och med den antarktiska sommarsäsongen 2027/2028. Föreslaget forskningstema kan planeras utifrån att omfatta en eller flera fältsäsonger under den ovan angivna tidsperioden.

Tillgänglig infrastruktur

Polarforskningssekretariatet förvaltar två forskningsstationer, Wasa och Svea (https://www.polar.se/stoed-till-polarforskning/wasa-och-svea-i-antarktis/). Inom föreslaget tema finns det möjlighet att samverka med andra länders infrastruktur som är aktiva i Dronning Maud Land, exempelvis Finland (Aboa), Tyskland (Neumayer, Kohnen), Norge (Troll), Sydafrika (Sanae) etc. men även i Antarktis som helhet. Det kan även finnas möjlighet att ta del av marin infrastruktur/fartyg samt flyg.

Temats omfattning

Följande definitioner beskriver polarforskningsprocessens olika steg. Se länk för vidare beskrivning av PFP (https://www.polar.se/stoed-till-polarforskning/polarforskningsprocessen/).

Tema

Ett antaget tema inom polarforskningsprocessen beskriver en övergripande forskningsinriktning vilken ska ha koppling till polarområdena. Flera forskningsdiscipliner binds samman till ett storskaligt tema som gemensamt arbetas fram av flera forskare. Avsikten är att locka till samarbete över disciplingränser där både fältgående och icke fältgående forskare samarbetar vilket kan öka tillgängligheten och användandet av fältdata.

Projekt

När ett tema har beslutats av sekretariatet definieras och tidsbestäms en expeditionsplan. Genom en öppen projektutlysning kommer enskilda forskningsprojekt forma innehållet i temat med forskningsfrågor som svarar mot temats vetenskapliga frågeställningar. Skillnaden mellan tema och projekt är att varje forskare ansvarar för sitt eget projekt, men projektet måste vara anpassat till de övergripande tematiska frågeställningarna samt kunna samverka med övriga antagna projekt i expeditionen.

Syntes

Polarforskningsprocessen avslutas med en tematisk syntesrapport som på ett sammanfattande och mångvetenskapligt sätt beskriver vad resultatet från forskningen kan betyda för samhället. Syftet är att sammanfatta och koncentrera/tillgängliggöra forskningsresultaten. Den primära målgruppen för den sammanfattande rapporten är beslutsfattare.

Till vem vänder sig utlysningen

Utlysningen vänder sig till forskare med ett intresse att skapa större multi- och transdisciplinära forskningsteman med fokus på datainsamling och kunskapsöverföring som kan bidra till ökad förståelse och framtida åtgärder för olika miljö- och klimatscenarios med inriktning Antarktis.

Föreslaget tema ska vara kunskapsöverskridande inom flera forskningsämnen med vetenskapliga frågeställningar som ligger i nivå med den internationella forskningsfronten inom området. Ett föreslaget tema kommer även granskas med hänsyn till de övergripande forskningsfrågornas relevans med avseende på efterfrågan av de forskningsresultat som väntas genereras.

Forskningsområden och forskningsämnen som Polarforskningssekretariatet tror kan tänkas vara aktuella baseras på de tidigare forskningsprojekt från det geografiska området men även utifrån de prioriteringar som är antagna inom SCAR (The Scientific Committee on Antarctic Research) https://www.scar.org/science/horizon-scan/overview/.  

Bedömningsprocessen

Inkomna ansökningar kommer att bedömas på följande kriterier; vetenskaplig grund, genomförbarhet, sökandes kompetens, relevanta forskningssamarbeten och hur inriktningen av forskningstemat beskriver nyttiggörandet i form av ett syntesarbete.

Vid bedömning kommer ett tydligt och genomarbetat forskningstema vilket kopplar till Antarktis med multi- eller transdisciplinära forskningsfrågor och som rymmer en större bredd än enskilda forskningsprojekt att prioriteras. De temaförslag som även tydligt kan formulera och syntetisera hur forskningsresultaten kan nyttiggöras och skapa mervärde kommer att rankas med högre poäng än likvärdiga temaförslag utan ett tydligt beskrivet syntesarbete.

En nationell och internationell beredningsgrupp som har olika forskningsområden som specialitet kommer att tillsättas och ingå i bedömningsprocessen med avseende att uppnå en likvärdig bedömning av ansökningarna.

Process för utvecklande av forskningstema

Inkomna forskningsteman som bedöms vara såpass genomarbetade för att kunna genomföras kommer att prioriteras. Prioriterade temaförslag kommer att bjudas in till en öppen workshop med möjlighet att utvidgas och vidareutvecklas tillsammans med andra forskare (för största möjliga genomslag). Preliminärt planeras workshopen att genomföras under maj 2023. Efter att ett forskningstema blivit beviljat kommer expedition/er att planeras in i tidtabell Wasa.

Kontakt

Har du frågor om utlysningen kan du kontakta forskningssekreterare Cecilia Lund på cecilia.lund@polar.se