”Vi vill få en helhetsbild av tillståndet i Arktis”

Adam Ulfsbo, forskare vid Göteborgs universitet

Sommarens polarexpedition med isbrytaren Oden utgör det svenska bidraget inom det internationella forskningsinitiativet Synoptic Arctic Survey, SAS. En av forskarna som deltar är Adam Ulfsbo vid Göteborgs universitet och han ser verkligen fram emot expeditionen.

–  Efter ett drygt år av pandemi, och den individuella karantänen vi kommer ha före expeditionen, tror jag att både forskare och besättning är särskilt angelägna i år att få kasta loss, komma upp i packisen och påbörja forskningen.

Vad hoppas du uppnå med expeditionen?

–  Området som vi ska till mellan Grönland och Nordpolen utgör i princip en blank yta när det kommer till mätobservationer och vi hoppas fylla denna yta med råge. Utifrån den data vi kommer att samla in hoppas vi få en bättre förståelse av de fysiska och biogeokemiska processer och återkopplingsmekanismer som påverkar det marina systemet i området, säger Adam Ulfsbo.

– Tillsammans med våra kollegor från de andra internationella expeditionerna inom SAS, hoppas vi få en helhetsbild av tillståndet i hela Arktis. Norra ishavet är ett hav i snabb förändring och det är av yttersta vikt att ha en gedigen baslinje och processförståelse att luta sig mot för att kunna följa utvecklingen. 

Du har varit på flera forskningsexpeditioner med Oden. Hur skiljer sig den här från de tidigare?

– Den övergripande målsättningen inom SAS är att försöka kartlägga så stor del som möjligt av de olika områdena i Arktis genom ett gemensamt provtagningsprogram när det gäller hydrografiska, kemiska och biologiska parametrar under flera internationella expeditioner 2020–2022. Svenska SAS-expeditionen med Oden har dessutom ett imponerande och utökat multidisciplinärt provtagningsprogram inom främst oceanografi, kemi och biologi. Från tidigare expeditioner skiljer sig också området vi ska till, ett område med kraftigt begränsade observationer historiskt sett och förmodligen tuffare isförhållanden.

Du är forskningsledare för arbetspaketet Carbon and Tracer Chemistry. Vad handlar det om?

– Arbetspaketet Carbon and Tracer Chemistry utgör en stor del av det kemiska mätprogrammet ombord. Det omfattar bland annat mätningar av det marina karbonatsystem (pH, alkalinitet, löst oorganiskt kol), löst syrgas, närsalter (nitrat, fosfat, silikat, ammonium), löst och partikulärt organiskt kol, liksom isotoper. Vi provtar och mäter diskreta prover från vattenhämtaren (CTD-rosetten) från ytan ner till 4000 meters djup, kontinuerligt från fartygets ytvattenintag, liksom från borrade havsiskärnor.

– Tillsammans med våra kollegor i de andra arbetspaketen hoppas vi få en tydlig bild av hur lösta ämnen fördelar sig i de olika vattenmassorna, varifrån de kommer och vart de är på väg. Till detta arbetspaket hör också frågeställningar gällande havsförsurningens utbredning och ackumulering av antropogen koldioxid.

Hur är det att komma ombord på Oden?

– Det är alltid mycket välkommet att få kliva ombord på Oden. Förstklassig mat och logi tillsammans med extremt kompetenta kollegor och besättning ger alla förutsättningar för en lyckad expedition!

Adam Ulfsbo

Titel: forskare vid Institutionen för marina vetenskaper

Universitet: Göteborgs universitet

Roll inom Synoptic Arctic Survey 2021: Forskningsledare (PI) för arbetspaketet Carbon and Tracer Chemistry

Viktigast i packningen: "Själva packlistan. Allt från masspektrometrar och tandborste skall hittas och installeras så snart vi kommer ombord"