Forskningsexpedition ska undersöka den grönländska inlandsisens förändringar

Isbrytaren Oden i Petermannfjorden 2015. Foto: Ida Kinner

I början av augusti inleds en svensk-amerikansk forskningsexpedition med isbrytaren Oden i det svårtillgängliga och delvis outforskade området runt Ryderglaciären på nordvästra Grönland. Genom att kartlägga området kring glaciären vill forskarna hitta orsakerna bakom historiska förändringar, vilket kan hjälpa oss att förutse hur ett varmare klimat kan påverka den grönländska inlandsisen i framtiden.

Forskningsexpeditionen Ryder 2019 är en tvärvetenskaplig expedition som spänner över en rad forskningsområden – från maringeologi, oceanografi och glaciologi till atmosfärskemi och ekologi. Det övergripande målet är att undersöka is- och havsförhållandenas förändring och utveckling över tid i området kring Ryderglaciären.

Ryderglaciären är en så kallad utlöparglaciär där is från den nordliga delen av Grönlands inlandsis rör sig ut i havet. När isen når havet bildar den en flytande glaciärtunga, så kallad shelfis. Forskarna vill veta mer om den roll som utlöparglaciärer spelar för den grönländska inlandsisens dränering ut i havet.

– Inget fartyg har tidigare gått in i fjorden där Ryderglaciären löper ut vilket gör expeditionen väldigt utmanande. Vi vill komma in och mäta för att bland annat se om varmare vatten med atlantiskt ursprung kan ta sig in här på samma sätt som det gör i fjorden där Petermannglaciären rinner ut, säger Martin Jakobsson, professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet.

Data om havsbottens form och geologiska sammansättning, oceanografiska förhållanden samt inflödet av smältvatten från glaciärerna i området, hjälper forskarna att bättre förstå dynamiken hos utlöparglaciärerna. Kunskapen kan användas för att förbättra klimatmodeller och prognoser för framtida havsnivåhöjning.

– Förståelsen är nödvändig för att angripa frågan om hur stort bidraget till den globala havsnivån från den nordvästra delen av Grönlandsisen kan bli, säger Martin Jakobsson.

Svensk-amerikanskt samarbete

Expeditionen genomförs som en del av det forskningsavtal som tecknades mellan Polarforskningssekretariatet och amerikanska National Science Foundation (NSF) 2015 för att stärka samarbetet inom Arktisforskningen. Ryder 2019 är en uppföljning av expeditionen till Petermannglaciären som genomfördes 2015.

Innan expeditionen Ryder 2019 inleds, genomförs också en kortare expedition med det amerikanska North West Passage Project i Nordvästpassagen.

Forskningsledare

Martin Jakobsson
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet.

Larry Mayer
Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center, University of New Hampshire, USA.

Isbrytaren Oden

Isbrytaren Oden kommer att fungera som plattform för den forskning som kommer att utföras i havet, på glaciären och på land. Polarforskningssekretariatets samarbete med Sjöfartsverket kring isbrytaren Oden är nyckeln till det framgångsrika nyttjandet av Oden för svensk och internationell forskning. De två myndigheterna har tillsammans byggt upp Oden till en unik forskningsplattform.