Ansök om stipendium från Stiftelsen Ymer-80

I mars 2021 delar Stiftelsen Ymer-80 ut årets stipendier för att främja polarforskning. Stipendierna utdelas företrädesvis till yngre forskare för naturvetenskaplig forskning som berör Arktis och Antarktis. Preliminärt står ca 150 000 kronor till förfogande. Sista ansökningsdag är 7 december 2020.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall, tillsammans med övriga handlingar som sökanden önskar åberopa, insändas i
ett exemplar senast fredagen den 7 december 2020 till:

Stiftelsen Ymer-80
c/o Sven Rudberg
Haghultavägen 13B
139 34 Värmdö

Ansökan bör omfatta högst två A4-sidor och skall innehålla följande uppgifter:

 • Sökandens namn, personnummer, titel, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Projektets titel
 • Sammanfattning av projektet. Egen roll vid större projekt skall beskrivas tydligt.
 • Sökt belopp. Ange om medel för samma ändamål sökts eller erhållits från annat håll
  och i så fall med hur mycket.
 • Handledare (gäller forskarstuderande)
 • Uppgift om vilka bilagor som bifogas

Sökande skall ha påbörjat forskarutbildning och ograduerade forskare bör låta handledare ta
del av ansökan innan den inges. Den sökande skall själv avfatta och underteckna ansökan.
Om ansökan gäller flera sökande skall huvudansvarig för projektet anges och samtliga
medsökande skall också lämna personuppgifter enligt ovan.

Följande bilagor skall bifogas:

 • Projektplan. Bör inte överstiga tre A4-sidor
 • Kostnadsberäkning, specificerad och motiverad. I omfattande forskningsprojekt bör
  anges vilken del som det sökta stipendiet avser bekosta. Overheadkostnader medges
  inte.
 • Sökandes CV (max 2 sidor) samt publikationslista
 • Stödbrev från handledare
 • Övriga referenser som sökanden önskar åberopa

Sökande kommer att meddelas om stipendium beviljats före den 7 mars 2021.

Publiceringsdatum: 13 Okt 2020