Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder Polarforskningssekretariatet begränsat logistiskt/operativt stöd till polarforskning. Stödet omfattar i första hand säkerhetsutbildning, lån av utrustning eller sekretariatets profilkläder. I övrigt kan bidrag, i mycket begränsad omfattning, ges för kostnader som gäller logistiska eller operativa aspekter av arbete i fält. (Andra kostnader som till exempel löner, persontransporter inom reguljär trafik, frakt av prover och utrustning, tullavgifter etc. kommer inte att beviljas inom ramen för SiMO.)

Bidragsdelen av SiMO är främst riktad till yngre forskare (personer med högst fem år sedan senaste akademiska examen) och doktorander inom samtliga discipliner vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. När det gäller stöd som enbart rör säkerhetsutbildning, lån av utrustning eller sekretariatets profilkläder är SiMO öppet för alla forskare att söka. SiMO beviljas inte för arbete vid Abisko naturvetenskapliga station.

Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast tre månader innan eventuellt fältarbete inleds. Säkerhetsutbildning sker normalt en gång per år, under maj-juni.

Forskningsprojekt som skulle ha nytta av Polarforskningssekretariatets internationella nätverk eller andra samarbeten utan några direkta kostnader, behöver inte göra en ansökan. Kontakta oss direkt för en inledande dialog.

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna bedöms utifrån projektets genomförbarhet, i vilken grad det behöver genomföras i polarområdena och i vilken utsträckning stöd i mindre omfattning är nödvändigt för genomförandet. Prioritet ges till projekt som omfattar:

  • nya forskningsfält
  • innovativa idéer
  • teknisk utveckling
  • pilotstudier
  • transdisciplinär forskning
  • internationella samarbeten

Den vetenskapliga kvaliteten i projektet måste styrkas genom att till exempel forskningsfinansiärernas bedömning av forskningsprojektet, eller liknande stödjande dokument, bifogas ansökan. Eftersom SiMO inte avser finansiering av hela forskningsprojekt, ska projektets finansieringsplan samt en redovisning av stödet från forskarens institution anges i ansökan. Polarforskningssekretariatet strävar efter att stödja forskare tidigt i karriären och att främja jämställdhet mellan könen.

Om förutsättningarna för projektet väsentligt förändras, kan sekretariatet förändra eller dra in det erbjudna stödet.

Profilkläder

Om du endast vill ansöka om sekretariatets profilkläder används ett förenklat ansökningsförfarande. För ett beviljas profilkläder behöver du uppvisa att

  • forskningsprojektet är knutet till ett svenskt lärosäte
  • fältarbete ska genomföras inom projektet.

Hur går en ansökan till?

Innan du skickar in din ansökan ska du ta kontakt med Håkan Grudd eller Åsa Lindgren:

Håkan Grudd, landbaserade forskningsprojekt
E-post: hakan.grudd@polar.se

Åsa Lindgren, fartygsbaserade forskningsprojekt
E-post: asa.lindgren@polar.se

Ansökningsformulär

Vi rekommenderar att ansökan skrivs på engelska för att den ska kunna delas med våra internationella samarbetspartners.

Graden av stöd och Polarforskningssekretariatets roll utformas i dialog med den sökande.

Profilkläder

Om du endast vill ansöka om sekretariatets profilkläder använder du formuläret nedan.

Kontaktperson: Melina Granberg, kommunikatör
E-post: melina.granberg@polar.se

Frågor och svar om SiMO

Vad menas med mindre omfattning?

Syftet med denna typ av stöd är att skapa en enklare väg för forskare att få hjälp av Polarforskningssekretariatet, en ”fast track” för att göra sådant som inte kräver långa förberedelser. Exempel kan vara att få hjälp med säkerhetsutrustning och lån av utrustning, att få hjälp att komma med på en redan planerad expedition, få hjälp att hitta data från polarområdena eller på olika sätt utnyttja Polarforskningssekretariatets internationella samarbeten.

Vem kan söka?

SiMO är främst riktad till yngre forskare, doktorander och master-studenter (personer med högst fem år sedan senaste akademiska examen). När det gäller stöd som enbart rör säkerhetsutbildning, lån av utrustning eller sekretariatets profilkläder är SiMO öppet för alla forskare.

För master-studenter och doktorander gäller att prefekten på din institution, eller motsvarande, samt i förekommande fall handledare ska tillstyrka ansökan.

Kan jag söka pengar?

Nej. Polarforskningssekretariatet stödjer främst sådant som inte kan ordnas genom att söka anslag hos ordinarie finansiärer. Vi stödjer alltså inte sådant som relativt enkelt kan ”köpas över disk” eller på annat sätt ordnas av forskarna själva.

Kan jag söka för resekostnader i samband med fältarbeten eller konferenser?

Nej. Gäller din ansökan enbart ett ekonomiskt bidrag för reguljära resor, för dig själv eller annan person i ditt projekt, kan stöd inte beviljas. Med reguljära resor menas sådant som kan ”köpas över disk”. Polarforskningssekretariatets insatser i fält gäller normalt sådant som enskilda forskare svårligen kan organisera själva, till exempel tillgång till transport- och logistikresurser i andra länders polarverksamhet.

Kan jag söka för lönemedel till mig själv eller en fältassistent för arbeten i polartrakterna?

Nej, stöd för finansiering av egen personal och liknande ekonomiskt stöd ingår inte i denna utlysning.

Kan jag söka stöd för forskning i norra Sverige eller på Island?

Ja, så länge man kan motivera en tydlig koppling till polarområdena och att Polarforskningssekretariatets insatser ger ett tydligt mervärde för projektet. Generellt kan man säga att ju längre från de centrala polarområdena desto tydligare bör motiveringen vara för Polarforskningssekretariatets medverkan. Notera att för forskning vid Abisko naturvetenskapliga station gäller ett separat ansökningsförfarande.

Vilka profilkläder kan jag ansöka om?

Utbudet kan variera över tid. I dagsläget erbjuder vi en ulltröja och en ullmössa. Kläderna är profilerade med Swedish Polar Research för att visa den svenska tillhörigheten. Det går inte att söka stöd för ytterplagg som behövs för att genomföra fältarbete.