Satsning från Vetenskapsrådet stärker svensk havsforskning

Isbrytaren Oden i Norra ishavet under expeditionen SAS 2021. Foto: Polarforskningssekretariatet.

Polarforskningssekretariatet är en av deltagarna i projektet SWERVE, som fått ett treårigt infrastrukturbidrag från Vetenskapsrådet. Bidraget kommer att användas för att förbättra förutsättningarna för svensk fartygsbaserad havsforskning, bland annat genom att främja samverkan mellan olika aktörer.

– Samverkan är nyckeln till framgångsrik havsforskning. Genom att dela på resurser och kompetens blir vi mer effektiva i våra respektive verksamheter. Bidraget ger också bättre möjligheter för forskare att använda Sveriges forskningsfartyg, säger Åsa Lindgren, chef för fartygsbaserat forskningsstöd vid Polarforskningssekretariatet.

Inom SWERVE samarbetar Polarforskningssekretariatet med sex andra ägare och användare av svenska forsknings- och undersökningsfartyg: Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges Geologiska Undersökning, samt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Samarbetet omfattar bland annat:

  • Utbyte av tekniker och kompetens mellan fartygen
  • Lån av sensorer och annan utrustning mellan fartygen
  • Samordnad upphandling av helikoptertjänster
  • Ekonomisk samverkan.

Som ett led i den beviljade ansökan från Vetenskapsrådet kommer sekretariatet att anställa en datasamordnare. Datasamordnaren kommer att arbeta med såväl fartygskonsortiets datainsamlingar som med Polarforskningssekretariatets marina datainsamlingar.

– Datasamordnaren kommer att ha en viktig roll för att insamlade data kvalitetssäkras, granskas och tillgängliggörs för det internationella forskarsamhället, säger Åsa Lindgren.

Tre forskare förbereder provtagning med CTD på isbrytaren Odens däck
Förberedelser inför provtagning med CTD under expeditionen SAS 2021

SWERVE – Svensk forskningsfartygsinfrastruktur för havsforskning

Bidraget är 14,5 miljoner kronor för tre år. Projektet samfinansieras av deltagarna vilket innebär att det totala projektbidraget till SWERVE är 29 miljoner kronor. Isbrytaren Oden är genom Polarforskningssekretariatet ett av fartygen som ingår i SWERVE

Bidraget kommer att täcka kostnaden för fartygstid för svensk forskning, stödja utbildning och kompetensutveckling av teknisk personal ombord för att möjliggöra tekniskt expertstöd, stödja insamling av viktiga havsdata på ett standardiserat sätt, och säkerställa leverans och tillgänglighet av dessa data till det internationella forskarsamhället.

Publiceringsdatum: 20 Okt 2023