Temautlysning inom Polarforskningsprocessen (stängd)

Temautlysning är det första steget inom Polarforskningsprocessen (PFP). Avsikten är att ge forskare möjligheten att föreslå tema för kommande större polarexpeditioner. Prioriterade förslag kommer sedan att bearbetas vidare till färdiga expeditionstema tillsammans med andra forskare och Polarforskningssekretariatet. Ett tema ska kunna inrymma forskningsfrågor från olika discipliner och ska kunna mynna ut i en syntesrapport.

Ett tema ska främja samarbete mellan discipliner, öka tillgängligheten och användandet av fältdata, samt sprida kunskapen utanför forskarvärlden. Projekt som i ett senare stadium går in under ett bestämt tema (steg 3–4 inom PFP, länk) kan vara både fältgående och icke-fältgående och de kan arbeta med såväl inomdisciplinära som multidisciplinära frågeställningar. Vetenskapliga publikationer görs på sedvanligt sätt och resultaten från de vetenskapliga studierna vävs sedan in i en syntesrapport med ett multidisciplinärt budskap riktad till beslutsfattare.

Kriterier för temaförslag

Temaförslag ska vara noggrant genomarbetade och innehålla en beskrivning av temat, samverkan mellan olika discipliner, samt förslag på inriktning av syntesrapport. Ett tema är företrädesvis framtaget av en grupp forskare som representerar fältgående och icke-fältgående forskning och där det finns en koppling mellan natur- som samhällsvetenskapliga frågeställningar.

Följande kriterier kommer användas vid bedömning av:

  • att föreslagna forskningsfrågor inom ett tema är väl beskrivna och ligger i nivå med den internationella forskningsfronten inom området
  • temaförslaget ska beskriva samverkan mellan fältgående och icke-fältgående projekt och samverkan mellan olika discipliner
  • att den fältgående forskningen be drivs i polarområden och med den infrastruktur som Polarforskningssekretariatet kan tillhandahålla (se Q&A för mer info om infrastruktur)
  • omvärldsanalys och timing – ibland finns faktorer som påverkar när i tid ett tema bäst lämpar sig för genomförande, exempelvis andra länders planering samt större nationella och internationella initiativ
  • nyttiggörande i form av förslag på en tematisk syntesrapport riktad mot beslutsfattare, där samhällsrelevansen tydligt framgår.

Process för att bestämma ett tema

Temaförslagen ska efter inlämning vidareutvecklas genom diskussion med andra forskare, intressenter och Polarforskningssekretariatet. Detta sker under en workshop i november då de inkomna förslagen presenteras av förslagsställarna. Inför workshopen kan förslagsställarna bli kontaktade av Polarforskningssekretariatet för förtydligande och förberedelser. Workshopen kommer preliminärt att hållas digitalt den 23 november. Under diskussionen på workshoppen kan temat komma att breddas eller förändras något. Syftet med diskussionerna är att öppna upp för andra forskargrupper, fokusera på samverkansmöjligheter, samt vilken inriktning syntesrapporten kan ha.

Kort efter det att workshopen genomförts ska slutförslag utvärderas av en expertgrupp utsedd av Polarforskningssekretariatet. Expertgruppen ska bedöma genomförbarhet, prioritera mellan föreslagna teman, samt om möjligt avgöra när i tid expeditionen lämpligast görs. Därefter tar Polarforskningssekretariatet beslut och annonserar en tentativ expeditionstidtabell. I och med detta avslutas temaprocessen och följs av en projektutlysning inom PFP under ett bestämt tema (steg 3 och framåt).

Skicka in temaförslag

Temaförslagen ska skrivas på engelska med en svensk sammanfattning. Sammanfattningen ska kunna användas som skriftlig introduktion inför workshopen och med komplettering efter workshopen också presenteras på Polarforskningssekretariatets hemsida.

Utlysningen är stängd

Webbinarium

Inspelning av webbinarium om Polarforskningsprocessen den 10 juni

Undrar du över något?

Här finns mer information om Polarforskningsprocessen. Läs gärna frågor och svar innan du tar kontakt med oss.

E-post: office@polar.se