Kommande utlysning: GEOEO – expedition till norra Grönland 2024

Forskningsisbrytaren Oden på expedition till Ryderglaciären i nordvästra Grönland. Foto: Martin Jakobsson.

Information om expeditionen är preliminär.

Expeditionens namn

Norra Grönland 2024.

Expeditionen är en del av ett tema som beslutades i sekretariatets Polarforskningsprocess för att uppmuntra samarbete mellan vetenskapliga discipliner. Temat är Norra Grönland: Ett Jord-Hav-Ekosystem observatorium – GEOEO. Den bygger på arvet från internationella forskningsexpeditioner, projekt och nätverk under det senaste decenniet som SWERUS-C3, Petermann 2015, Ryder 2019 och EU-PolarNet. Inom såväl temat som expeditionen kombineras fartygsbaserade och landbaserade projekt med fokus på kustområden som ligger i anslutning till de undersökta marina områdena.

Temat GEOEO syftar till att behandla vetenskapliga frågor som är inriktade på att förstå den marina kryosfärens dynamiska historia och påverkan på framtida klimatförändringar, inklusive konsekvenser för marina och markbundna ekosystem i Nordgrönland och intilliggande Norra ishavet, en av de minst kända regionerna på jorden. De kunskapsluckor som identifierats i specialrapporten från FN:s klimatpanel IPCC om havet och kryosfären i ett föränderligt klimat, har fungerat som ett motiv till GEOEO-temat. Det finns också en bredare koppling till sociala och politiska forskningsämnen som ekosystemhälsa och välbefinnande i Arktis, utmaningar i form av förändring och anpassning för kustnära arktiska och icke-arktiska samhällen, styrningsfrågor samt en ökning av resursutvinning i ett snabbt uppvärmande klimat.

En syntesrapport kommer att planeras att publiceras i slutet av den tematiska processen 2026. Den syftar till att ge ändamålsenlig vetenskaplig kunskap om forskningsresultatens konsekvenser för olika sociala och politiska frågor i beslutsfattandet.

Expeditionsperiod

Augusti – september 2024 med IB Oden (temat kommer att pågå från 2022 till 2026).

Geografiskt område

Norra Grönland och det intilliggande Norra ishavet, inklusive Lincolnhavet.

Forskningsområden

GEOEO-expeditionen kommer att vara tvärvetenskaplig. Detta kan exempelvis innebära datainsamling inom områdena arkeologi, biogeokemi, klimatologi och paleoklimatologi, ekologi och paleoekologi, geokemi, genomik, glaciologi, marin och markbunden geologi och geofysik, marin och markbiologi, oceanografi och paleokeanografi. Det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet omfattar också numeriska studier av is-hav-atmosfär-geodynamiskt system, inklusive, men inte begränsat till, modellering av istäcke, modellering av havscirkulation, kopplad modellering av ishav.

Kommande utlysning

En utlysning om projektansökningar för GEOEO-expeditionen (gäller operativt stöd från Polarforskningssekretariatet) planeras att öppna i slutet av 2022. Projekt som har en stark koppling till det forskningstema som beskrivs ovan kommer att prioriteras.