Kommande utlysning: EURASIAN ARCTIC C4 – expedition till Euroasiatiska Arktiska oceanen och Transpolardriften 2023

Isbrytaren Oden på expedition vid norra Grönland. Foto: Ida Kinner

Detaljerna för expeditionen är preliminära.

Expeditionens namn

Kopplingar mellan euroasiatiska grundhav och arktiska djupbassänger för klimat-kryosfär-kolkretslopp-miljöföroreningar (EURASIAN ARCTIC C4)

Expeditionen är en central del i ett tema som utvecklas i Polarforskningsprocessen för att uppmuntra samarbete mellan vetenskapliga discipliner och även med policysfären. Eurasian Arctic C4 bygger på resultaten från internationella forskningsexpeditioner och forskningsprogram under det senaste decenniet som International Siberian Shelf Study (ISSS) och den svensk-rysk-amerikanska SWERUS-C3, en forskningsexpedition i Norra ishavet som undersökte sambanden mellan klimat, kryosfär och kol (C3), samt IPCC:s specialrapport Havet och Kryosfären i ett Förändrat Klimat. Temat syftar till att adressera flera stora utmaningar inom klimatförändringar och aktuell forskning i Arktis: funktion, sammanlänkningar och respons från havet, biogeosfären och kryosfärssystemen under nuvarande och historiska klimatförändringar. Förutom expeditionen med IB Oden omfattar temat ett flertal landbaserade komponenter som fjärranalys, atmosfäriska observatorier, databasutveckling, avancerade molekylära/isotopanalyser och olika modelleringsaktiviteter.

Eurasian-Arctic C4 lägger redan från början en stark tonvikt på interaktioner mellan forskare och politiska beslutsfattare med planerade aktivitete såsom en syntesrapport om observationsbaserade tillstånd för Tipping Points i polarhavet (till exempel kollapsande metanhydrater, allvarlig havsförsurning, minskande havsis, utsläpp av metan), policy briefs, informations- och diskussionsmöten samt bidrag till sessioner och utvärderingar som ska ge underlag till policybeslut för en hållbar utveckling.

 

Expeditionsperiod

Augusti - september 2023 med IB Oden (temat kommer att vara aktivt från 2021 till 2025).

Geografiskt område

Euroasiatiska Arktiska Oceanen och Transpolardriften.

Forskningsområden

Tentativa forskningsfrågor för expeditionen inkluderar spridningen från shelfhaven till den inre djupbassängerna av CH4 (CO2 och N2O), organiskt material som kan härledas till permafrost, havsförsurning och föroreningar. Dessutom studeras destabilisering av gashydrater och metanutsläpp utmed kontinentalsluttningarna; effekterna av ökande Atlantifiering och sötvattensutflödena via floderna. Många av dessa processer kommer studeras både i det nuvarande Arktis och under tidigare perioder av snabb klimatuppvärmning.

Kommande utlysning

En utlysning gällande forskningsprojekt för deltagande i EURASIAN ARCTIC C4-expeditionen (gäller operativt stöd från Polarforskningssekretariatet) planeras att öppnas i slutet av 2021. Projekt med en stark koppling till de ämnesområden som beskrivs ovan som också har finansiering från finansiärer som använder urval genom peer-review kommer att prioriteras.