Oden Southern Ocean 2009/10

För fjärde året i rad ger samarbetet Oden Southern Ocean svenska och amerikanska forskare möjligheten att bedriva forskning i Södra ishavet.

Isbrytning och forskning

När isbrytaren Oden chartras av forskningsrådet National Science Foundation för att bryta en isränna till stationen McMurdo vid Rosshavet, öppnas dörrarna för forskare att genomföra tvärvetenskapliga undersökningar i det svåråtkomliga Antarktis. Under vintern kommer Oden först att arbeta inom isbrytaruppdraget, som möjliggör båttransporter till och från den amerikanska stationen. Därefter, under resan tillbaka till Sydamerika, fungerar isbrytaren som forskningplattform. Denna säsong beräknas cirka 22 dagar användas till forskning under sträckan McMurdo–Punta Arenas, Chile, där expeditionen avslutas. Oden Southern Ocean kommer att genomföras årligen fram till 2012 enligt det nuvarande samarbetskontraktet.

Svenska projekt

I februari flygs deltagarna från Christchurch, Nya Zeeland, till McMurdo där påmönstring sker. Under expeditionen ska tio svenska forskare arbeta ombord.

Projektet "Tillbakadragandet av det Västantarktiska istäcket efter den senaste istidens maximala utbredning (LGM)" syftar till att undersöka de bakomliggande faktorerna till att det Västantarktiska istäcket har dragit sig tillbaka från kontinentalsockeln under intensiva etapper. Det vill säga att öka förståelsen för isens dynamik i området. Genom geofysiska undersökningar med Odens avancerade flerstråliga ekolod ska forskarna undersöka bottenformer, vilka ger information om den Västantarktiska isens reträttmönster sedan LGM, samt lokalisera lämpliga geologiska provtagningsplatser.

Inom projektet "Inducerade försvar mot ultraviolett strålning i antarktiska sjöar och hav" ska två forskare studera hur organismer i sjöar och marina system hanterar stress från ultraviolett strålning (UV) som träffar Antarktis. Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om kopplingen mellan storskaliga miljöförändringar, såsom ökande UV-instrålning, med biodiversitet och evolutionär biologi. Sådana kopplingar har potentialen att ge prediktioner om funktion och dynamik i nutida och, speciellt, framtida ekosystem. Denna grupp kommer även att ta prover kring forskningsstationen McMurdo innan expeditionens start.

På Sydpolen byggs för närvarande ett stort neutrinoteleskop, IceCube, djupt nere i isen. På ytan av isen, ovanför IceCube, byggs samtidigt ett detektorsystem som ska mäta högenergetisk kosmisk strålning. IceTop består av stora isblock som försetts med ljuskänsliga fotomultiplikatorer som kan mäta så kallat cherenkovljus som uppstår när laddade partiklar går genom isen. För att jämföra data från IceTop med data från andra mätsystem måste detektorn kalibreras. Därför ska en så kallad latitudundersökning genomföras ombord på Oden, i ett projekt kallat "Bestämning av responsfunktionen för en cherenkovdetektor av is, vid mätning av kosmisk strålning". En detektor kommer då att transporteras på däck över ett stort intervall av latituder där mätdata tas kontinuerligt. Datainsamlingen startar redan när Oden avseglar från Sverige och fortsätter tills isbrytaren är tillbaka.

Forskningsledare: Martin Jakobsson, Stockholms universitet, Lars-Anders Hansson, Lunds universitet och Allan Hallgren, Uppsala universitet.

Tidsplan

Oden avgår från McMurdo den 8 februari 2010 och beräknas anlöpa Punta Arenas den 12 mars.

Sidansvarig: Webbredaktör Senast uppdaterad: 2012-02-03