Övriga projekt, SWEDARP 2009/10

IceCube

På Sydpolen, vid Amundsen-Scott-stationen, fortsätter det internationella partikelfysikprojektet IceCube där ljusdetektorer monteras ner i den klara isen för att fånga upp det svaga ljus som uppstår när neutriner reagerar med en atom. Målsättningen är att undersöka var den kosmiska strålningen kommer ifrån (i närheten av svarta hål?) och vad den mörka materien i universum består av. Man använder sig av neutriner som är oladdade elementarpartiklar med mycket liten massa. De bildas när partiklar kolliderar ute i rymden och i vår atmosfär. Dessutom kan de bildas då eventuella mörkmateriapartiklar kolliderar inuti solen. Den neutrala laddningen gör att neutriner inte påverkas av magnetfältet i rymden och deras riktning pekar därför tillbaka till källan (till exempel ett svart hål). De kan passera tvärs genom planeter och andra himlakroppar utan att stoppas. Flera svenskar kommer att arbeta inom projektet denna säsong.

Forskningsledare: Per Olof Hulth, Stockholms universitet

LASHIPA – Large Scale Historical Exploitation of Polar Areas

LASHIPA-projektets mål är att klarlägga den historiska utvecklingen av den storskaliga exploatering av polarområdenas naturresurser som ägde rum från 1600-talet, fram till idag. Dessutom ska de geopolitiska och miljömässiga konsekvenserna undersökas. Forskarna kommer att studera arkivkällor samt vid fältarbeten med historiska-arkeologiska metoder samla data om exploateringen av polarområdenas naturresurser. Resultaten ska jämföras med industrihistoriska undersökningar som har bedrivits på andra platser.

LASHIPA 8 är en internationell expedition med forskare och studenter från Sverige, Nederländerna och Norge. Forskningen under LASHIPA 8-expeditionen utförs under två till tre veckor vid lämningarna från en valfångststation på Signy Island, Sydorkney. Segelfartyget The Golden Fleece kommer att fungera som bas med logi, mat och arbetsplatser för bearbetning av data från mätinstrument och kartläggningsutrustning. LASHIPA 8 genomförs under mars 2010.

Forskningsledare: Dag Avango, KTH

Förekomst av antibiotikaresistenta tarmbakterier i olika fågelpopulationer i Antarktis

Resistensutvecklingen mot antibiotika ökar och har gett upphov till att fler och fler infektioner blivit komplicerade eller omöjliga att behandla. De flesta studier pekar på den extensiva användningen av antibiotika under senaste årtionden som den främsta kraften bakom uppkomst av resistens. Problemet förvärras dessutom genom spridning av antibiotikaresistenta bakterier och resistensgener.

Fåglar har, genom tidigare studier, visat sig fungera som värdar och vektorer för en mängd olika humanpatogena bakterier och virus. Antarktis är ett av få områden i världen med begränsad mänsklig närvaro. Därför lämpar sig studier av fåglars roll som bärare och potentiella vektorer av antibiotikaresistensgener särskilt väl i den miljön.

Forskningsledare: Jonas Bonnedahl, Länssjukhuset i Kalmar

Sidansvarig: Webbredaktör Senast uppdaterad: 2011-09-28